Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  12.02.2014р. зміна 10%


Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ 35985756
5. Міжміський код та телефон, факс (056)3739793 (056)3739793
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.02.2014
  (дата)
2. Повідомлення  
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://pravozahist_inv.proemitent.info в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 11.02.2014 12.02.2014 Публiчне акцiонерне товариство "Радон" 36295724 10.7045 0
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi – Товариство) повiдомляє, що 12.02.2013р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Радон» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, код ЄДРПОУ 36295724) становив 10,7045% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Радон» складає 0% голосуючих акцiй Товариства.

Оскiльки у Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства, не зазначається дата змiни, то у полi "дата змiни" поставлено дату на яку складений перелiк.
2 11.02.2014 12.02.2014 Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Бонд" 37900479 15.4246 41.7029
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi – Товариство) повiдомляє, що 12.02.2013р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Бонд» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 37900479) становив 15,4246% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «ЗНВКIФ «Бонд» становить 3503040 (три мiльйони п’ятсот три тисячi сорок) штук простих iменних акцiй, що становить 41,7029% голосуючих акцiй Товариства.

Оскiльки у Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства, не зазначається дата змiни, то у полi "дата змiни" поставлено дату на яку складений перелiк.
3 11.02.2014 12.02.2014 Публiчне акцiонерне товариство "Ребус Україна" 33770879 45.9218 0
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi – Товариство) повiдомляє, що 12.02.2013р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Публiчне акцiонерне товариство «Ребус Україна» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Мандрикiвська, буд. 27-Б, оф. 6, код ЄДРПОУ 33770879) складав 45,9218% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Ребус Україна» становить 0% голосуючих акцiй Товариства.


Оскiльки у Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства, не зазначається дата змiни, то у полi "дата змiни" поставлено дату на яку складений перелiк.
4 11.02.2014 12.02.2014 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий Актив" 37213045 4.5956 38.9643
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi – Товариство) повiдомляє, що 12.02.2013р. вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства.
Пакет власника акцiй Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондовий Актив» ( 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 код ЄДРПОУ 37213045) становив 4,5956% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет ТОВ «Фондовий Актив» складає 3 273 000 (три мiльйони двiстi сiмдесят три тисячi) штук простих iменних акцiй, що становить 38,9643% голосуючих акцiй Товариства.

Оскiльки у Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства, не зазначається дата змiни, то у полi "дата змiни" поставлено дату на яку складений перелiк.
ProEmitent.INFO